اولیـن مجـری تخصصی سانـدویچ پانـل در ایران

تصاویری از نمونه کارهای انجام شده

از افتخارات ما 

اینکه اولین تولید پانل در ایران سال ۱۳۵۹ توسط این گروه نصب و تا کنون میلیون ها متر مربع پانل در پروژه های مختلف را در سطح کشور با موفقیت اجرا نموده است .