سالن اجلاس سران

پروژه های ویژه

 

یک سری پروژه های انجام شده از شرایط ویژه و خاصی برخوردار هستند و انجام و اجرای این پروژه ها در بالاترین کیفیت و حجم کاری همراه با رضایت کارفرما بوده اس.

 این پروژه ها بواسطه شرایط خاص خود بشرح زیر میباشند:

 1. پوشش سقف ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی
 2. سالن ترمینال فرودگاه اردبیل هواپیمایی کشور .
 3. پروژه طرح و توسعه روی کالسیمین دندی زنجان ( مشاور کاهن ربا ) .
 4. پروژه صنایع جنبی مس کرمان ( مشاور اینکوتکنیک ) .
 5. سالنهای تجهیز کارگاه مجری طرح ساختمان اداری بانک مرکزی .
 6. پروژه ۱۵۰۰۰ تنی روی شرکت ملی سرب و روی ایران ( مشاور کاهن ربا ) .
 7. سالنهای تجهیز کارگاه مجری طرح ساختمان اداری بانک مرکزی .
 8. پروژه ۱۵۰۰۰ تنی روی شرکت ملی سرب و روی ایران ( مشاور کاهن ربا ) .
 9. پروژه نیروگاه حرارتی شازند اراک کارفرما شرکت مپنا ( مشاور قدس نیرو )
 10. پوشش سقف ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی شرکت پارسیکان .
 11. پروژه نیروگاه شهید رجائی قزوین کارفرما نصب نیرو ( مشاور مشانیر ) .
 12. طرح و توسعه نیشکر اهواز پروژه کارخانه شکر امیرکبیر شرکت تراکم .
 13. ساختمان اداری شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران ( ماهشهر ) .
 14. ساختمان اداری موقت شرکت ارسا ساختمان ( سیرجان )
 15. نصب ساندویچ پانل پروژه سیتی سنتر اصفهان شرکت دقیق

و تعداد زیادی پروژه بزرگ ملی دیگر..