نوشته‌ها

مراحل نصب دیوارهای پیش ساخته

۱ – بند کشی کف

۲ – نصب ریل

۳ – نصب پانل

۴ – اتمام نصب پانل

۵ – خط کشی (ایجاد بریدگی در پانل ها)

۶ – نصب لوله و تاسیسات

۷ – نصب جعبه الکتریسیته (جعبه فیوز)

۸ – نصب جعبه الکتریسیته (جعبه فیوز)

۹ – ماده سفید کننده (فلکسی کاری)

۱۰ – ماده سفید کننده (فلکسی کاری)

۱۱ – حواله آب